Tutkimuksin on osoitettu, että kulttuuri- ja taideprojektien avulla voidaan lisätä ja parantaa merkittävästi esimerkiksi nuorten integroitumista yhteiskuntaan ja yhteisöön. Kulttuurin harrastamisesta on tutkimusten mukaan hyötyä yksilön lisäksi myös yhteisölle laajemminkin, sillä kulttuurin keinoin voidaan lisätä sosiaalista ja kulttuurista pääomaa yhteisössä. On myös osoitettu, että omakohtainen luomistyö ja osallistumisen aste vaikuttavat kokemuksiin terveydestä ja hyvinvoinnista.

Kulttuuriharrastuksia tukemalla voidaan vaikuttaa hyvinvointi- ja terveyskuluihin.

Kulttuuriharrastuksista on löydettävissä ainakin neljä ihmisen hyvinvointiin vaikuttavaa elementtiä. Ensinnäkin siitä saa elämyksiä sekä voi tyydyttää inhimillisiä tarpeitaan, virkistää aistejaan ja rikastuttaa elämismaailmaansa.

Toiseksi kulttuuritoiminnalla on todettu yhteys parempaan koettuun terveyteen ja hyvän elämän kokemuksiin. Kolmanneksi kulttuuritoiminta synnyttää yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotka auttavat hallitsemaan elämää paremmin. Neljänneksi kulttuuritoiminta lisää viihtyvyyttä ja kauneutta elin- ja työympäristöissä.

Kulttuuri tuottaa hyvinvointia ja terveyttä eli toteuttaa kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Kulttuuriharrastuksia tukemalla voidaan vaikuttaa hyvinvointi- ja terveyskuluihin.

Kulttuurin keinoin voidaan lisätä ihmisten onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita, aktivoida ihmisiä etsimään uusia kokemuksia sekä pitämään mielensä virkeänä, tukea ihmisten elämänhallintaa sekä mahdollisuuksia luoda uusia ihmissuhteita ja verkostoja. Siis kaiken kaikkiaan parantaa koettua fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja viime kädessä myös pidentää elinikää. Sosiaalinen osallistuminen ja kokeminen osana kulttuuriyleisöä on nähty erityisen vaikuttavaksi.

Jokaisen kunnan ja maakunnan strategiasta tulisi löytyä painotus kulttuuriin.

Jokaisen kunnan ja maakunnan strategiasta tulisi löytyä painotus kulttuuriin. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään. Lisäksi taide, liikunta ja luonto luovat pohjan myös paikkakuntien yrityselämälle.

Tulevaisuudessakin kunta on mitä merkittävin hyvinvointiorganisaatio, joka huolehtii kuntalaisten hyvinvoinnista ja viihtyisyydestä sekä pyrkii tekemään kunnasta hyvän paikan elää. Tällöin orientaatio on ennaltaehkäisyssä ja hyvässä elämässä eli mm. kulttuurin ja liikunnan edistämisessä, toisin sanoen omatoimista selviytymistä tukevan elinympäristön parantamisessa. Hyvinvointi on ymmärrettävä laajasti eikä vain soten ympärillä tapahtuvaksi toiminnaksi.

Marko Korhonen